اطلاعیه سامانه همانند جو

پیرو نامه 195929/د مورخ 95/09/06 وزارت متبوع، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می بایست اصالت محتوای پیشنهاده پارساها را پیش از تصویب در دانشکده ها در سامانه همانندجو و همچنین اصالت محتوای پارساها را پیش از دفاع در سامانه مذکور بررسی کنند. و تایید ثبت پیشنهاده پایان نامه ها برای دانشجویان ارشد در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تایید ثبت پیشنهاده رساله ها برای دانشجویان دکتری در جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی انجام می گیرد. قابل ذکر می باشد که پرداخت مالی به اساتید (راهنما، مشاور و داور) و ترفیع پایه و ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی منوط به تایید نهایی و گواهی پذیرش ثبت پیشنهاده پارساها و پارساها در سامانه ایرانداک و سامانه همانندجو، توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

Leave a Reply