اساتید دانشکده شیمی

نام و نام خانوادگیگروه آموزشیزمینه تخصصیمرتبه علمیدانشگاه و سال اخذ مدرکپست الکترونیکشماره تلفن داخلی اتاق 
دکتر سید علی پورموسویشیمی آلیسنتز تركيبات آليدانشياردانشگاه صنعتی اصفهان - 1384pourmousavi@du.ac.ir574
دکتر سید ابوالقاسم آقاپورشیمی آلیسنتز اکسیمها و نیتریلها –شیمی آنتراکینون ها- استریفیکاسیون، سنتز دی هالیدها و تیوسیاناتهادانشیاردانشگاه شیراز - 1381gh_aghapour@du.ac.ir303
دکتر حسین بهنیافرشیمی پلیمرنانو کامپوزیتهای پلیمری-کامپوزیتهای مقاوم در برابر حرارت- پلیمرهای رسانااستاددانشگاه شیراز - 1382 h_behniafar@du.ac.ir312
دکتر علیرضا پورعلیشیمی آلیاکسایش ترکیبات آلیدانشياردانشگاه شیراز - 1382pourali@du.ac.ir316
دکتر حمزه کیانیشیمی آلیسنتزترکیبات فتوکرومیت
سنتز ترکیبات هتروسیکل
دانشیاردانشگاه گیلان – 1388hkiyani@du.ac.ir527
دکتر مهدی زمانیشیمی آلیشیمی فیزیک آلی-شیمی محاسباتی-موادنانوساختار-کاتالیستاستادیاردانشگاه صنعتی اصفهان-1392 m. zamani@du.ac.ir578
دکتر بهزاد آیباقی اصفهانیشیمی تجزیهالکتروشیمی روشهای جداسازیاستادیاردانشگاه شهید چمران اهواز – 1386aibaghi@du.ac.ir575
دکتر احمد سلیمان پورشیمی تجزیهالکتروشیمیدانشیاردانشگاه شیراز – 1382soleymanpour@du.ac.ir554
دکتر کبری زارعیشیمی تجزیهالکتروشیمی کمومتریکسدانشياردانشگاه صنعتی اصفهان - 1378zarei@du.ac.ir302
دکتر مرتضی عتباتیشیمی تجزیهکمومتریکسدانشیاردانشگاه صنعتی اصفهان - 1382atabati@du.ac.ir599
دکتر داود عاجلوشیمی فیزیکبیوشیمی فیزیکاستاددانشگاه تربیت مدرس - 1380ajloo@du.ac.ir310
دکتر سید احمد نبویشیمی فیزیکالکتروشیمی ترمودینامیک محلولهااستادیاردانشگاه تبریز - 1380 nabavi@du.ac.ir333
دكتر مرتضي جباريشیمی فیزیکسینتیک شیمیایی و ترمودینامیک محلول هااستادیاردانشگاه شهيد بهشتي -1390m_jabari@du.ac.ir527
دکتر عظیم ملک زادهشیمی معدنیکاتالیستدانشیاردانشگاه تهران – 1381 malekzadeh@du.ac.ir547
دکتر سید جواد معافیشیمی معدنیطیف سنجی و سنتزاستادیاردانشگاه شهید چمران – 1384moafi@du.ac.ir581
دکتر غلامحسین گریوانیشیمی معدنیکتالیست- کمپلکسهای معدنیاستاددانشگاه اصفهان – 1384grivani@du.ac.ir301
دکتر بیتا شفاعتیانشیمی معدنیسنتز ترکیبات آلی فلزیاستادیاردانشگاه شیراز – 1386shafaatian@du.ac.ir585
دکتر ربابه علیزادهشیمی معدنیMetal-organic chemistry coordination Chemدانشیاردانشگاه تربیت معلم تهران - 1382
alizadeh@du.ac.ir315
دکتر هادی باصریشیمی کاربردیسینتیک و طراحی راکتورهای شیمیاستادیاردانشگاه سمنان-1392baseri@du.ac.ir311
دکتر جعفر محمودیشیمی کاربردیکاتالیست و مواد نانو ساختار-فرآیندهای پالایش و تصفیه برش های نفتی-فرآیندهای جداسازیاستادیاردانشگاه سمنان-1393mahmoudi@du.ac.ir 311
دکتر صادق افشاریشیمی فیزیککوانتوماستادیاردانشگاه شهید مدنی-1393s.afshari@ du.ac.ir427
دکتر احسان نظر زادهشیمی پلیمرپلیمرهای رسانا-پلیمرهای جاذب فلزات سنگین-نانو کامپوزیتهااستادیاردانشگاه مازندران-1393e.nazarzadeh@du.ac.ir614
دکتر ویدا رضاییشیمی تجزیهاسپکتروسکپی - حسگرهااستادیاردانشگاه مازندرانv.rezaei.du.ac.ir449اتاق معاونت آموزشی 322