اساتید دانشکده شیمی

ویرایش
نام و نام خانوادگی گروه آموزشی زمینه تخصصی مرتبه علمی دانشگاه و سال اخذ مدرک پست الکترونیک تلفن
دکتر سید علی پورموسوی شیمی آلی اکسایش ترکیبات آلی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان - 1384 pourmousavi@du.ac.ir 023-31177574
دکتر سید ابوالقاسم آقاپور شیمی آلی سنتز اکسیمها و نیتریلها –شیمی آنتراکینون ها- استریفیکاسیون، سنتز دی هالیدها و تیوسیاناتها دانشیار دانشگاه شیراز - 1381 gh_aghapour@du.ac.ir 023-31177303
دکتر حسین بهنیافر شیمی پلیمر نانو کامپوزیتهای پلیمری-کامپوزیتهای مقاوم در برابر حرارت- پلیمرهای رسانا استاد دانشگاه شیراز - 1382 h_behniafar@du.ac.ir 023-31177312
دکتر علیرضا پورعلی شیمی آلی نانو كاتاليست، نانو ذرات مغناطيسي، سنتز هتروسیکل، واکنش های چند جزئي، تهیه واكنشگر ها و کاتالیزورهای تثبیت شده روی بستر های جامد و پلیمرها، تهيه پليمرهاي ضد باكتري دانشيار دانشگاه شیراز - 1382 pourali@du.ac.ir 023-31177316
دکتر حمزه کیانی شیمی آلی سنتزترکیبات فتوکرومیت
سنتز ترکیبات هتروسیکل
دانشیار دانشگاه گیلان – 1388 hkiyani@du.ac.ir 023-31177527
دکتر مهدی زمانی شیمی آلی سنتز نانومواد پرانرژی پایه کربنی، عامل دار کردن و اصلاح سطح نانوذرات، کاربرد نانوکاتالیزگرها در واکنش های آلی، سنجش خواص آنتی اکسیدانی و ربایندگی رادیکالی، شیمی محاسباتی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان-1392 m. zamani@du.ac.ir 023-31177578
دکتر بهزاد آیباقی اصفهانی شیمی تجزیه الکتروشیمی روشهای جداسازی استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز – 1386 aibaghi@du.ac.ir 023-31177575
دکتر احمد سلیمان پور شیمی تجزیه الکتروشیمی دانشیار دانشگاه شیراز – 1382 soleymanpour@du.ac.ir 023-31177554
دکتر کبری زارعی شیمی تجزیه الکتروشیمی کمومتریکس استاد دانشگاه صنعتی اصفهان - 1378 zarei@du.ac.ir 023-31177302
دکتر مرتضی عتباتی شیمی تجزیه کمومتریکس دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان - 1382 atabati@du.ac.ir 023-31177599
دکتر داود عاجلو شیمی فیزیک بیوشیمی فیزیک استاد دانشگاه تربیت مدرس - 1380 ajloo@du.ac.ir 023-31177310
دکتر سید احمد نبوی شیمی فیزیک الکتروشیمی ترمودینامیک محلولها استادیار دانشگاه تبریز - 1380 nabavi@du.ac.ir 023-31177333
دكتر مرتضي جباري شیمی فیزیک سینتیک شیمیایی و ترمودینامیک محلول ها دانشیار دانشگاه شهيد بهشتي -1390 m_jabari@du.ac.ir 023-31177527
دکتر عظیم ملک زاده شیمی معدنی کاتالیست دانشیار دانشگاه تهران – 1381 malekzadeh@du.ac.ir 023-31177547
دکتر سید جواد معافی شیمی معدنی طیف سنجی و سنتز استادیار دانشگاه شهید چمران – 1384 moafi@du.ac.ir 023-31177581
دکتر غلامحسین گریوانی شیمی معدنی کتالیست- کمپلکسهای معدنی استاد دانشگاه اصفهان – 1384 grivani@du.ac.ir 023-31177301
دکتر بیتا شفاعتیان شیمی معدنی سنتز ترکیبات آلی فلزی دانشیار دانشگاه شیراز – 1386 shafaatian@du.ac.ir 023-31177585
دکتر ربابه علیزاده شیمی معدنی Metal-organic chemistry coordination Chem دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران - 1382 alizadeh@du.ac.ir 023-31177315
دکتر هادی باصری شیمی کاربردی سینتیک و طراحی راکتورهای شیمی دانشیار دانشگاه سمنان-1392 baseri@du.ac.ir 023-31177311
دکتر جعفر محمودی شیمی کاربردی کاتالیست و مواد نانو ساختار-فرآیندهای پالایش و تصفیه برش های نفتی-فرآیندهای جداسازی استادیار دانشگاه سمنان-1393 mahmoudi@du.ac.ir 023-31177311
دکتر صادق افشاری شیمی فیزیک کوانتوم استادیار دانشگاه شهید مدنی-1393 s.afshari@du.ac.ir 023-31177427
دکتر احسان نظر زاده شیمی پلیمر پلیمرهای رسانا-پلیمرهای جاذب فلزات سنگین-نانو کامپوزیتها دانشیار دانشگاه مازندران-1393 e.nazarzadeh@du.ac.ir 023-31177012
دکتر ویدا رضایی شیمی تجزیه اسپکتروسکپی - حسگرها استادیار دانشگاه مازندران v.rezaei.du.ac.ir 023-31177449
TOP