درباره دانشکده شیمی

du-chemistry

—گروه شيمي در دانشگاه دامغان از سال 1373 با پذيرش اولين دوره دانشجويان كارشناسي شيمي محض كار خود را آغاز كرده است و درسال 1380 اولين دوره دانشجويان كارشناسي ارشد  در رشته هاي شیمی فیزیک وشیمی تجزیه و بعد از آن باپذيرش دانشجو در رشته هاي شیمی آلی و شیمی معدنی در سال 1383 و نيز پذيرش اولين دوره دانشجويان شيمي كاربردي در سال  1387 توسعه يافته است كه نه تنها به عنوان قطب شیمی در بین دانشگاههای استان خود را معرفی می کند بلكه مي رود تا در كشور جايگاه مناسب خود را پيداكند.

 

رشته های دانشکده شیمی:

– کارشناسی شیمی محض (سال تأسیس 1373)

– کارشناسی شیمی کاربردی (سال تأسیس 1387)

– کارشناسی شیمی محیط زیست (سال تأسیس 1390)

– کارشناسی شیمی فناوری اطلاعات (سال تأسیس 1391)

– کارشناسی شیمی دارویی ( سال تأسیس 1393)

– کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (سال تأسیس 1380)

– کارشناسی ارشد شیمی فیزیک (سال تأسیس 1380)

– کارشناسی ارشد شیمی آلی (سال تأسیس 1383)

– کارشناسی ارشد شیمی معدنی (سال تأسیس 1383)

– کارشناسی ارشد شیمی کاربردی (سال تأسیس 1390)

– دکتری شیمی تجزیه (سال تأسیس 1389)

– دکتری شیمی فیزیک (سال تأسیس 1389)

– دکتری شیمی آلی (سال تأسیس 1389)

– دکتری شیمی معدنی (سال تأسیس 1389)

– دکتری شیمی کاربردی (سال تاسیس 1390)