تماس با دفتر دانشکده

کارشناس امور آموزشی: خانم مریم ناصح

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد  شیمی

  تلفن:   داخلی 314

 مستقیم: 35220095-023

  نمابر:     35220095-023

کارشناس امور اداری: فاطمه سلیمانی

گرایش تحصیلی : کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

تلفن: داخلی 314

مستقیم: 935220095 -023

نمابر:      935220095 -023

دانشکده شیمی دانشگاه دامغان: ساختمان امیرکبیر، طبقه همکف

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

 کدپستی: 41167-36719

ایمیل دانشکده: chemistry@du.ac.ir