اجرای آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان استعداد برتر