مدیر گروه شیمی فناوری اطلاعات و شیمی فیزیک: آقای دکتر سید احمد نبوی

مدیر گروه شیمی محیط زیست و آلی: آقای دکتر علیرضا پورعلی

مدیر گروه شیمی محض و تجزیه: آقای دکتر احمد سلیمان پور

مدیر گروه شیمی کاربردی و معدنی: خانم دکتر بیتا شفاعتیان