سرپرست معاونت آموزشی دانشکده و مدیر گروه شیمی محیط زیست و آلی: آقای دکتر علیرضا پورعلی
مدیر گروه شیمی محض و تجزیه:
مدیر گروه شیمی کاربردی و معدنی: خانم دکتر بیتا شفاعتیان
مدیر گروه شیمی فناوری اطلاعات و شیمی فیزیک: آقای دکتر مرتضی جباری