معاونت آموزشی دانشکده : خانم دکتر ویدا رضایی
مدیر گروه شیمی  تجزیه:
مدیر گروه شیمی  محض و معدنی: خانم دکتر بیتا شفاعتیان
مدیر گروه شیمی فناوری اطلاعات و شیمی فیزیک: آقای دکتر صادق افشاری
 مدیر گروه شیمی محیط زیست و آلی: آقای دکتر مهدی زمانی
مدیر گروه شیمی کاربردی: آقای دکتر جعفر محمودی

جهت تماس با اعضاء هیات علمی دانشکده شیمی پس از تماس با شماره دانشگاه

(شماره 6 – 35220081-023 )  داخلی استاد مربوطه را شماره گیری نمایید.