معاونت آموزشی دانشکده : آقای دکتر علیرضا پورعلی
مدیر گروه شیمی  تجزیه:
مدیر گروه شیمی  محض و معدنی: خانم دکتر بیتا شفاعتیان
مدیر گروه شیمی فناوری اطلاعات و شیمی فیزیک: آقای دکتر صادق افشاری
 مدیر گروه شیمی محیط زیست و آلی: آقای دکتر مهدی زمانی
مدیر گروه شیمی کاربردی: آقای دکتر هادی باصری