کارشناس آزمایشگاه آموزشی: سید حسین میرعماد

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

اطلاعات تماس:

تلفن مستقیم دانشگاه :   6__ 35220081 -023023

 داخلی ها: 552 -237


m.amiri+

کارشناس آزمایشگاه شیمی ( آموزشی، آنالیز دستگاهی وICP) : آقای مجید امیری

گرایش تحصیلی: دکتری شیمی فیزیک

اطلاعات تماس:

تلفن مستقیم دانشگاه :   6__ 35220081 -023

  داخلی ها:

  Icp:306

  آزمایشگاه آموزشی شیمی: 237

  پست الکترونیکی: amiri@staff.du.ac.ir


کارشناس آزمایشگاه آموزشی- آنالیز حرارتی وعنصری :آقای محمد شاکری

گرایش تحصیلی:کارشناسی ارشد شیمی آلی

اطلاعات تماس:

تلفن مستقیم دانشگاه :   6__ 35220081 -023

تلفن داخلی: 357

کارشناس آزمایشگاه آموزشی :آقای حمید رضا فولادیان

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی

اطلاعات تماس:

تلفن مستقیم دانشگاه :   6__ 35220081 -023

داخلی: 237

پست الکترونیکی:

کارشناس آزمایشگاه آموزشی: خانم مریم حاجیان نژاد

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی

تلفن مستقیم دانشگاه :   6__ 35220081 -023

داخلی ها: 449  -237

پست الکترونیکی:

 

کارشناس امور آموزشی دانشکده: خانم مریم ناصح

گرایش تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی

اطلاعات تماس:

داخلی:314

تلفن مستقیم : 5220095-023

پست الکترونیکی:


soleymani2کارشناس امور اداری دانشکده: خانم فاطمه سلیمانی

گرایش تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات تماس:

داخلی:314

تلفن مستقیم : 5220095-023

پست الکترونیکی: