شرایط تکمیل فرم سمینار/تمرین پژوهش

1-چکیده سمینار همراه با مشخصات فرم مربوطه با کادر مشخص در یک صفحه و با اندازه فونت 12 تایپ شود.

2-چکیده حتماً باید تایپ شده باشد و فرمهای دست‌نویس ( به استثنای نمره و امضاء استاد) مورد تأیید نیست.

3-چکیده باید حتماً دارای مراجع (reference) مربوطه باشد.

4-چکیده باید دقیقاً مراحل مختلف تحقیق را در بر داشته باشد.

Leave a Reply