دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد جهت ثبت نام کارگاه ایمنی در آزمایشگاه می توانند به‌دفتردانشکده  مراجعه نمایند. این کارگاه در ساعت 8/30 الی 12/30 روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 در محل سالن اجتماعات اندیشه  برگزار می گردد.

( ضمناً دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که در ترم قبل در این کارگاه شرکت کرده اند می توانند جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه به دفتر دانشکده شیمی مراجعه نمایند.)