اعطای جایزه تحصیلی به به دانشجویان صاحب استعداد برتر