میزان شهریه دانشجویان شبانه و روزانه که مازاد بر مدت مجاز تحصیل کنند.