اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته در دانشگاه بین المللی امام خمینی