اطلاعیه انجام مصاحبه از داوطلبان آزمون دکتری( PHD)