اطلاعیه قرارداد کاردانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که برای نیمسال مهر96 کار دانشجویی دارند:

مرحله اول : لازم است دانشجویان از تاریخ 22/07/96 تا تاریخ 20/08/96 فرم مربوط به کاردانشجویی را از سایت دانشگاه دامغان، دانشکده شیمی، قسمت فرم ها پیرینت وبعد از به امضا رساندن استاد درس مربوطه وثبت نام در سامانه کاردانشجویی به دفتر دانشکده شیمی تحویل نمایند.

لازم بذکر است، تایید کاردانشجویی در سامانه دانشجویی بر مبنای فرم تایید شده توسط اساتید می باشد.

مرحله دوم: ارسال گزارش کاردانشجویی توسط دانشجو (از طریق سامانه دانشجویی): 15/9/96 لغایت 1/10/96

لازم به ذکر است در صورت انجام ندادن هرکدام از این مراحل توسط دانشجو هیچ حق الزحمه ای به دانشجو پرداخت نخواهد شد

Leave a Reply