اطلاعیه- قابل توجه دانشجویان کارشناسی شیمی محض و کاربردی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی شیمی محض و کاربردی ورودی 94،95 و96

مطابق با برنامه درسی جدید (بازنگری شده) مصوب جلسه شماره 92 کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مورخ 01/12/95 ) تغییرات زیر در برنامه درسی دانشجویان ذکر شده در بالا اعمال می شود:

  1. درس “ایمنی در آزمایشگاه” از 2 واحد به 1 واحد کاهش یافته است. برای دانشجویانی که قبلا این درس را به صورت 2 واحدی گذرانده اند یک واحد از تعداد دروس اختیاری لازم (جهت فارغ التحصیلی) کسر می شود.
  2. درس “مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی” از جداول دروس دانشجویان ذکر شده حذف شده است و از این تاریخ به بعد برای این دانشجویان ارائه نمی شود. این درس فقط برای دانشجویانی که در سنوات گذشته این درس را گذرانده اند جزو دروس اختیاری آنها محسوب خواهد شد. دانشجویانی که در ثبت نام مقدماتی این درس را انتخاب نموده اند بایستی آن را حذف کنند. این دانشجویان می توانند درس “آمار در شیمی تجزیه” (پیشنیاز: شیمی تجزیه 1) را به عنوان یک درس اختیاری اخذ کنند.
  3. درس “متون علمی شیمی” به ارزش 2 واحد به دروس تخصصی هر دو گرایش اضافه می شود.
  4. درس “روش های جداسازی در شیمی تجزیه” جزو دروس اصلی هر دو گرایش محسوب می شود و از آنجایی که پیشنیاز آز. تجزیه 3 می باشد لذا ضرورت دارد دانشجویان این درس را یک نیمسال قبل از اخذ درس آز. تجزیه 3 انتخاب کرده و بگذرانند.
  5. تعداد واحد دروس اختیاری برای دانشجویان محض 12 واحد و برای گرایش کاربردی 17 واحد می باشد.
  6. پیشنیاز برخی دروس به شرح ذیل تغییر کرده است:
درس پیشنیاز
آز.شیمی تجزیه 3 روش های جداسازی در شیمی تجزیه، شیمی تجزیه 3، آز.تجزیه 2
اصول صنایع شیمیایی 70 ≤ واحد گذرانده
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی شیمی تجزیه 1
شیمی سطح و حالت جامد شیمی فیزیک 1
آمار در شیمی تجزیه شیمی تجزیه 1
خوردگی فلزات شیمی تجزیه 2
  • دانشجویان عزیز می توانند برنامه جدید زمان بندی (ترم به ترم) دروس و جداول دروس به تفکیک نوع درس را در بخش “سرفصل دروس و برنامه هفتگی” مشاهده نمایند.

Leave a Reply