درخواست حضور در آزمایشگاهها در روزهای تعطیل رسمی

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که درخواست حضور در آزمایشگاهها در روزهای تعطیل رسمی را دارند بایددرخواستهای خود را پس از تأیید استاد راهنما از روز شنبه تا دوشنبه به دفتر دانشکده تحویل دهند تا هماهنگی لازم صورت گیرد. بدیهی است به درخواستهای بعد از روز دوشنبه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

Leave a Reply