درخواست سنوات اضافی در سامانه گلستان برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در سنوات مجاز ( 4 نیمسال کارشناسی ارشد و 8 نیمسال دکتری) فارغ التحصیل نمی شوند، باید نسبت به درخواست سنوات اضافی در سامانه گلستان اقدام و با مراجعه به استاد راهنما و دفتر دانشکده نسبت به تایید آن اقدام نمایند. تا اجازه انتخاب واحد در نیمسال آتی را داشته باشند.

Leave a Reply