اطلاعیه – ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه

دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ارائه فرمهای طرح پیشنهادی پایان نامه به دفتر دانشکده و طرح در جلسه شورای دانشکده باید حد اقل 10 روز قبل اقدام نمایند.

Leave a Reply