سرفصل دروس و برنامه هفتگی و قوانین آموزشی

آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی شیمی فناوری اطلاعات - کارشناسی

آیین نامه آموزشی شیمی محیط زیست بهمن 94-

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی برای ورودیهای 93 و مابعد

-ادامه  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی برای ورودیهای 93 و مابعد

آیین نامه جدید انجمن های علمی 

مجموعه مقررات و  آیین نامه دانشجویان دکتری

فرم پروژه کارشناسی

فرم تطبیق واحد رشته شیمی فناوری اطلاعات 

فرم تطبیق واحد رشته محیط زیست

دروس کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی

دروس  کارشناسی ارشد رشته شیمی پلیمر

دروس کارشناسی ارشد رشته شیمی دارویی

دروس دکتری رشته شیمی آلی

ورودی قبل آیین نامه جدید:

آیین نامه شیمی کاربردی ماقبل 95

آیین نامه شیمی محض ماقبل 96

فرم تطبیق واحد دروس شیمی محض ما قبل 96

فرم تطبیق واحد دروس رشته شیمی کاربردی ماقبل 95

ورودی ما بعد آیین نامه جدید:

آیین نامه شیمی کاربردی بهمن 95 و مابعد

آیین نامه شیمی محض 96 و مابعد

فرم تطبیق واحد دروس کارشناسی شیمی محض 96 و مابعد

فرم تطبيق واحد دروس کارشناسي شيمي کاربردي 95 و مابعد

چارت رشته شیمی کاربردی 96 و مابعد و محض97 و مابعد

چارت پیشنهادی دوره کارشناسی رشته شیمی کاربردی ورودی 96 و مابعد

چارت پیشنهادی دوره کارشناسی رشته شیمی محض ورودی 97 و مابعد

TOP