ریاست و معاونت دانشکده

 ریاست دانشکده: دکتر داود عاجلو                    

تلفن: 31177304-023        

آدرس الکترونیکی: ajloo@du.ac.ir       

 معاون دانشکده: دکتر صادق افشاری               

تلفن: 31177598-023        

آدرس الکترونیکی: s.afshari@du.ac.ir       

TOP